AYSIN-RAFET ATAÇ KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ

 

Amaç :

Madde 1- Burs programının amacı Gümüşhane’deki Aysın-Rafet Ataç İlköğretim Okulu ile bu ildeki diğer ilköğretim ve lise okullarından, Ardahan,Kars,Erzurum illerindeki ilköğretim ve liselerden mezun olan öğrencilere öncelik tanımak suretiyle Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarında okuyan yardıma muhtaç ve başarılı öğrencilere karşılıksız burs vererek, onların eğitim ve öğrenimlerini başarı ile tamamlamalarına ve ülkemize yararlı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmaktır.

Vakıf özel üniversitelerde %100 veya %50 burslu okuyan öğrenciler ile yüksek lisans öğrencilerine   burs veremez. 

Önceki yıllarda vakıftan burs alıp alttan 2 dersten fazla borçlu geçtiği için bursu kesilen öğrencilerin  daha sonraki yıllarda tekrar başvuru yapması halinde vakıftan tekrar burs alamazlar.

 

Tanımlar :

Madde 2- Bu yönetmelikte adı geçen Vakıf Yönetimi; Aysın-Rafet Ataç Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’nu kapsamaktadır.

 

Başvuru Koşulları :

Madde 3- Burs almak için başvuran öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir :

a) Türk vatandaşı olmak

b) Adli sicil kaydı bulunmamak

c) Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı, ulusal duyguları ve karakteri bakımından güvenilir olmak

d) Maddi bakımdan yardıma ihtiyacı bulunmak 

e) Başarılı ve örnek öğrenci olmak

f) Öğrenim ve katkı kredisi ile kredi ve yurtlar kurumu (KYK) haricinde başka    bir resmi veya özel kuruluştan  (vakıf,dernek,v.s.) burs almıyor olmak

g) Kazanç getiren sürekli herhangi bir işte çalışmıyor olmak

 

Bursların Süresi ve Miktarı :

Madde 4- Burslar, eğitim süresi içinde olmak kaydı ile Ekim-Mayıs ayları arasında 8 (sekiz ) ay süre ile verilir. Verilecek bursiyer sayısı ve miktarı her yıl Vakıf Yönetimince belirlenir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler :

Madde 5- Öğrenciler, aşağıda yazılı belgeleri Vakıf Yönetimine teslim ederler :

a) Vakıf Yönetiminden alınmış ve doldurulmuş Burs Başvuru ve Öğrenci Tanıtım Formu

b) Nüfus Cüzdanı örneği veya fotokopisi

c) 2 adet vesikalık fotoğraf

d) Adli sicil belgesi

e) Öğrenim gördüğü Yükseköğrenim Kurumundan alınan öğrenci olduğunu gösteren belge

f) Ders durumunu gösteren belge ( transkript Hazırlıktan 1. sınıfa geçen öğrencilerden istenmez )

 

Başvuruların Değerlendirilmesi :

Madde 6- Başvuruda bulunan öğrenci adaylarının durumu Vakıf Yönetimi tarafından değerlendirilir. Başvuruların değerlendirilmesinde öğrenci adaylarının aile, fakülte veya okuduğu okul, maddi  ve kişisel durumları göz önüne alınarak değerlendirmeleri yapılır. Yapılacak değerlendirmede, Vakıf Yönetimince gerekli görüldüğü takdirde ilgili makamların da görüşü alınır.

Eski bursiyerlere 8. maddede belirtilen koşullardan herhangi birinin meydana gelmemesi ve başarılı olmaları halinde, bir sonraki yılda da burs verilmesine devam edilebilir.

Başvuru koşullarına uygun olduğu İdare Makamlarınca, yetkili Yükseköğretim Kurumlarınca veya eğitim amaçlı kurulmuş olan Vakıf veya Derneklerce tasdik edilen öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen belgeler istenmeyebilir. 

 

Bursiyerlerin Başarı Durumu :

Madde 7- Genel anlamı ile bursiyerlerin başarısı, burs almak için başvuran öğrencinin, bütün derslerinden başarılı olması şeklinde değerlendirilir.

Ayrıca, lisans eğitimi alan öğrencilerden, alt sınıflardan en fazla iki dersi bulunanlar da gerekli olan hallerde başarılı sayılabilirler. 

Vakıf Yönetimi,burs verdiği öğrencinin başarılı olup olmadığını tespit edebilmesi amacıyla, öğrencinin  her dönem başı önceki dönem boyunca sınavlarından aldığı notlarını ve bölümüne bir sonraki dönem için kaydolduğunu kanıtlayan belgeleri ibraz etmek zorundadır.

 

Bursun Kesilmesi :

Madde 8- Burslar aşağıda belirtilen hallerde kesilecektir :

a) Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumunu bitirmesi

b) Öğrencinin başarısız olması, sınıfta kalması,

c) Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde, gerek okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir halinin tesbit olunması

d) Öğrencinin siyasetle uğraşması

e) Öğrencinin herhangi bir kuruluşta sürekli ve ücretli görev alması

f) Öğrencinin “ Burs Başvuru ve Öğrenci Tanıtım Belgesi”ni gerçeğe aykırı olarak doldurduğunun anlaşılması veya beyan ettiği evrakların gerçeği yansıtmaması

g) Öğrenim ve katkı kredisi ile kredi ve yurtlar kurumu (KYK) haricinde başka    bir resmi veya özel kuruluştan  (vakıf,dernek,v.s.) burs/yardım  aldığının tespiti

h) Vakıftan burs alırken tekrar ÖSYM sınavlarına girip 1. sınıftan yeniden başlaması

ı) Vakfa bilgi verilmeksizin başka bir eğitim kurumuna kayıt yaptırılması

i) Okul kaydının dondurulması

Yukarıda sayılan hallerde Vakfımızdan alınan burslar kesilecek olup haksız olarak yapılan burs ödemeleri Vakfa yasal faizi ile birlikte geri ödenecektir.

 

AYSIN-RAFET ATAÇ KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU

 

Rafet Ataç - İbrahim Kaya Kadirbeyoğlu - İsmet Akçora - Aysın Ataç - Yurdanur Kadirbeyoğlu